Gå till innehåll

Arkiv

Här hittar du artiklar och gamla nyheter som tidigare presenterats på första sidan.

 


 

2024-01-02

Välkomnna till informationsmöte om styrelsearbete

Hej!
Vi vänder oss till dig som är boende i Torsby och intresserad av att
engagera dig i vägföreningen.

Då Samfälligheten inte har någon valberedning sedan senaste årsmötet kallar vi till en informationskväll kring vägföreningen och styrelsearbetet.
Efter mötet kan ni anmäla ert intresse.
Det finns olika roller i en styrelse för en vägförening och alla kan bidra på
något sätt.

Tveka inte att komma till Sjöstugan måndag den 15/1 kl. 19:00.

Om du ej har möjlighet att medverka men ändå vill anmäla ditt intresse, vänligen maila till styrelsen@torsby-varmdo.se

Varmt välkomna!


Mvh
Styrelsen Torsby


2023-12-09

Arbete med förskolans parkering 

Imorgon söndag kommer arbete med att göra en parkeringsyta med parkeringsplatser vid förskolan påbörjas. En del träd kommer att tas ned och den tillfälliga infarten kommer att tas bort.

Arbetet beräknas vara färdigt om 1-2 veckor.

De som vill kan hämta ved under söndagen och framåt, först till kvarn. Veden kommer att läggas i kanten av grusytan.


2023-10-23

Information om nya farthinder och vägbommar - Uppdaterad 20231123

Farthindren på Torsby Solängsväg och Torsy Källväg har nu tagits bort. Det asfaltsgrus som rapporterades kvarligga kommer att tas om hand inom kort.

Guppen skall byggas upp igen innan december månads början, om vädret tillåter. Farthindren kommer att bli c:a tre gånger längre än i nuläget för en mjukare överfart.

Farthindret på Torsby Solängsväg kommer även att flyttas ca 100 meter in på vägen i syfte att underlätta bilkörning upp till Skärgårdsvägen vid halt väglag. Placeringen på Torsby Källväg kvarstår. Blå/gul skyltning kommer även sättas upp.

Två vägbommar har tidigare under sommaren satts upp vid Torsbybadet samt vid vägen ner mot Kulans brygga. Syftet är att förhindra skadegörelse och nedskräpning i samband med att fordon kör ner till dessa platser. Bommarna kommer att låsas inom kort. Räddningstjänsten har sedvanlig möjlighet att öppna bommarna om behov uppstår.

 


2023-09-11

Uppdatering - Angående reparationer av vägar och slyröjning

Asfaltering av vägar planeras genomföras dels fr.o.m. den 26 september då ett handläggningslag kommer och gör mindre lagningar och dels fr.o.m. den 2 oktober då maskinläggningslag slutför arbetet. Om det väntas större mängder nederbörd kan dessa tidpunkter behöva planeras om.

 

Asfaltering kommer att utföras på Torsby Gammelväg mellan pumphuset och Ekudden, Torsby Ekväg vid infarten till grusvägen, Torsbyvägen på flera ställen/längre sträcka mellan söder om Torsby Ekväg, Vid Torsby Vinkelväg 6, Torsby Sjöväg på flera ställen/längre sträcka samt Kalvandövägen på flera ställen. Asfaltering utförs med ABT11 160/220 Toppbeläggning. Arbetet utförs av Asfaltläggarna. I samband med dessa arbeten anläggs också de två guppen som beslutades om på årsmötet. Styrelsen återkommer med information om var guppen kommer att placeras.

Arbeten med att laga hål i grusvägar har beställts och kommer att utföras på Torsby Bäckväg och Torsby Orkidéväg.

 

Det finns även fortsatt behov av slyröjning längs med en del vägar på den samfällda marken. Röjning kommer att utföras under det fjärde kvartalet och avser framförallt sly som riskerar att hindra snöröjning under vintern. Varje enskild fastighetsägare ansvarar fortfarande för beväxtlighet som växer på den egna tomten och riskerar att hindra framkomlighet på närliggande väg.

 


2023-08-23

Information från styrelsen om senare tids påståenden i sociala medier

Det har under en längre tid kommit anonyma brev till styrelsen, samt nyligen även anonymt brev till många medlemmar i samfälligheten där man förklarar sitt misstroende för föreningens ordförande, grundat i påståenden om bristfällig ekonomi i ordförandens företag. Det har även figurerat ett troligen falskt Facebook-konto som försökt lägga ut samma text i Facebook-gruppen ”Vad händer i Torsby” samt att någon lagt otrevliga föremål i ordförandes privata brevlåda.

Styrelsen vill å det bestämdaste ta avstånd från denna typ av anonym kommunikation. Om man har synpunkter eller åsikter går det bra att framföra dem via mail till styrelsen samt på årsmöten. Att inte våga stå upp för sin åsikt är både fegt och odemokratiskt. Styrelsen vill passa på att förtydliga att styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens ekonomi och att det är kassören som sköter de dagliga transaktionerna. Föreningen har betydligt bättre ekonomi än samfällighetsföreningarna som gränsar till oss, trots att vi har rustat upp alla våra vägar, bytt vägbelysning, har stora grönområden med badplatser, bryggor och lekparker att underhålla, byggt tennisbana, utegym och rustat volleybollplan. Vi har även drivit frågor mot Värmdö kommun (bl.a breddning av avlopp direkt ut i våra vikar och i Hemmesta träsk utan tillstånd) samt mot enskilda markägare som försöker exploatera utöver vad detaljplan och översiktsplan medger.

Vi behöver alltid nya krafter till styrelsen. Hör gärna av er till oss om ni har intresse av att sitta i styrelsen nästa år.

 

 

TORSBYVÄGEN  

5 mars 2023

Under förmiddagen den 6 och 7 mars kommer det inte vara passerbart förbi Torsbyvägen 18 pga hustransport.


 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 

26 februari 2023

Nu finns kallelse och dokument inför årsmötet på hemsidan. Ni hittar de under fliken "Årsmöten".

  


 

VÄGARBETEN 

6 december 2022

Det kommer vara avstängt vid Torsby Ringväg 12 i två dagar från och med onsdag 7 december mellan kl 6.30-18.

Det kommer även att schaktas åt Vattenfall vid Torsbyvägen 33 under veckan med begränsad framkomlighet.

  


ÅTKOMST FÖR SNÖRÖJNING 

21 november 2022

Se till att era vägar är tillgängliga för snöröjning. Har ni inte fått snöröjt i dagarna kan det bero på att Kentas bedömt eran väg som otillgänglig pga lågt hängade ledningar/grenar etc. Eller att det hänger ner grenar på sidan om vägen som skadar fordonen. Eller så ingår inte er väg i föreningens ansvarsområde.

Kontakta styrelsen om det är så att vägen är tillgänglig och ni tror ett fel har begåtts, så tar styrelsen kontakt med Kentas.

Exempel på större fordon som måste komma fram obehindrat utan risk för skador är räddningstjänst, sopbilar, slamtömmare, snöröjning och skolbuss.

Fastighetsägaren är skyldig att se till att växtligheten på fastigheten följer de riktvärden som anges nedan.

Följande riktvärden för växtlighet gäller på tomter som gränsar till vägar:

Hörntomt. Häck-/stakethöjd max 70 cm + fri sikt 10 m åt båda håll vid hörn

Utfart. Häck-/stakethöjd max 70 cm + fri sikt 2,5 m åt båda håll vid utfart

Tomt mot gata. Grenar som skjuter ut över vägbanan tas bort till 4, 6 meters fri höjd.


21 oktober 2022

Meddelande till medlemmar i Torsby samfällighet:
Det pågår tyvärr en inbrottsvåg i Torsby. Flertalet inbrott har begåtts de senaste dagarna i vårt område. Vägföreningen vill härmed varna sina medlemmar om vad som pågår och uppmana om ökad vaksamhet, t ex låsa dörrar, larma och polisanmäla inbrott.
 

 


 
Tidigare information om detaljplansrbetet kring Torsby T3:
 
Överklagan T3
Samfällighetsföreningen har överklagat den antagna detaljplanen för T3 till Länsstyrelsen
Läs mer: T3Överklagan

20151104 Epost

Hej, vi har gjort några justeringar efter utställningen, lagt till en elstation på Cronvalls mark och ändrat naturmark på Torsbyvägen som går förbi Buddhatemplet till lokalgata. Vi måste göra omtag på utställningen då vi inte kan se det som redaktionella ändringar. Jag får troligtvis beslut på det en 9 dec och kan därefter ställa ut. Planen blir antagen våren 2016.

Med vänliga hälsningar
Helena Gåije
Planarkitekt
Samhällbyggnadsavdelningen
Värmdö kommun

2015-06-02
Styrelsens insända synpunkter på detaljplanen T3  till Värmdö kommun.

Klicka här

2015-02-12
Värmdö kommun kommer att ställa ut detaljplanen för T3 i april.

Information från Värmdö kommun 20121120

2015-06-02
Styrelsens insända synpunkter på detaljplanen T3  till Värmdö kommun. Klicka här

 


VATTENPROVER

Vattenprover är tagna vid Torbybadet, Träsket och Sjöviksbadet/Sjöstugan. Samtliga prover visar på tjänligt vatten. Se rapporterna nedan.

Provrapport 22210254 klar Märkning Torsbybadet

Provrapport 22210255 klar Märkning Träsket(Torsby Solstig)

Provrapport 22210256 klar Märkning Sjöviksbadet Sjöstugan

 

 

Viktig information till alla medlemmar i Torsby Samfällighetsförening. 

Uppdaterat 2021-01-20

Föreningen har avstyckat och sålt mark för byggande av förskola. Försäljningsinkomsten uppgick till 4 900 000 kr före kostnad för avstyckning. 

Andel av vinsten måste enligt skatteverket deklareras hos medlemmarna. 

Föreningen kan inte själv deklarera vinsten. 

Vinsten per andel är 8,10 kr och skatten är 22 %.  

Styrelsen kommer att föreslå stämman att besluta om att tillgodoföra medlemmarna motsvarande skatten på vinstandelen, genom minskning av årsavgiften. 

Andelstalen varier mellan 180 - 4800, där helårsboende har 1800 andelar och fritidsboende 1200 andelar.  

Om det är flera som äger en fastighet skall vinsten på försäljning av mark fördelas utifrån ägarandelen.

Ert andelstal framgår av fakturan på årsavgiften. 

GÖR SÅ HÄR 

 1. Vinsten skall anges i ruta 7.6 i er allmänna självdeklaration (inkomst av kapital). 
 2. Under övriga upplysningar på sidan 2 (baksidan) bör följande upplysas: 

Under deklarerad vinst ruta 7.6 ingår andel av vinst från fastighetsförsäljning i Torsby Samfällighet. 

Se nedan beräkning av vinstandel att deklarera:

 

 

 

 

 

Avdrag från

Andelstal

Vinstandel

skattepliktig
andel

Skatt

årsavgift

180

1 458

1 069

321

-321

360

2 916

2 138

642

-642

540

4 374

3 208

962

-962

900

7 290

5 346

1 604

-1 604

1200

9 720

7 128

2 138

-2 138

1800

14 580

10 692

3 208

-3 208

2400

19 440

14 256

4 277

-4 277

3240

26 244

19 246

5 774

-5 774

4200

34 020

24 948

7 484

-7 484

Styrelsen vill påminna om att i det fall vinsten inte deklareras kan skatteverket påföra straffavgifter (skattetillägg).

 

Vanliga frågor:

1. När skedde försäljningen?

Datum för försäljningen är 13 januari 2020, då vissa som köpt/sålt 

fastighet vill att rätt person skall ta upp inkomsten.

 

2. Vad var kostnaden för försäljningen?

Kostnaden för försäljningen är 50 000 kr i avstyckningskostnad.

Inga andra kostnader är knutna till försäljningen. Räntor som 

samfälligheten betalt avser investeringar i belysning.

 

3. Har kontakt tagits med Revriks?

Styrelsen har varit i kontakt med Revriks, vars info överensstämmer 

med skatteverket.

 

4. Vad har hänt med försäljningsinkomsten?

Av försäljningsinkomsten har Styrelsen valt att använda 3.4 miljoner 

till att lösa lån hos Swedbank. Samfälligheten är därefter skuldfri. Därutöver

kommer Samfälligheten få en minskad inkomst med drygt 1 miljon om stämman

beslutar att årsavgifter minskar motsvarande skatten som medlemmarna påföres.

 

 

5. Varför varierar andelstalen och vem har låga resp höga andelstal.

Fastigheternas andelstal varierar. Majoriteten är antingen permanentboende

med 1800 eller icke permanentboende med 1200 andelar.

Lägre andelstal har vissa fastigheter smed direkt utfart till Värmdövägen 

och som saknar utfart till Samfällighetens vägar. Högre andelstal har 

fastigheter ägda av bostadsrättsföreningar.

 

Hur E-deklararar jag (instruktion) 

Exempel på K5 blankett med 900 andelar 

Tänk på att hela vinsten skall tas upp i deklarationen och att Skatteverket räknar fram 22%.

Tidigare år överfördes automatiskt 22/30 från k5 till huvudblanketten 1.

 

 

20160502

Lusthuset är nu nästan återställt i sitt ursprungliga skick. Styrelsen vädjar till alla tonårsföräldrar i Torsby att pratar med sina "barn" (ungdomar) att Lusthuset inte är en grillplats. Vi hoppas att många får glädja av Lusthuset i sommar.

Fixardag Lördagen 23 april

Bra jobbat!
Styrelsen vill rikta ett stort tack till de samfällighetsmedlemmar som hade möjlighet att närvara vid städningen av Torsbybadet. Denna gång låg fokus på att rensa allt skräp som samlats och röja sly och nedfallet träd, samt förbereda för det fortsatta arbete som komma skall. Det bjöds på fika och aprilvädret visade sig från sin bästa sida
Hoppas ännu fler hittar till badet vid nästa städtillfälle så vi kan återställa badet till dess forna glans och hålla det ren och säkert.
Vi i styrelsen arbetar med en omfattande upprustning av badet och hoppas hinna klart till kommande badsäsong.

Torsby samfällighetsförenings styrelse

20160404  Årsmötesprotokollet

20160329  Lusthuset vandalisera

Under helgen har Lushuset haft påhälsning igen och denna gång har man eldat upp stora delar av konstruktionen.

Se bild ...

 

 • 2015-05-15

   Inbjudan till Torsby midsommarfirande 2015

 • 2015-05-12
Det finns  brevlådeskyltar kvar för avhämtning.
Skyltar för brevlådemärkning med fastighetsbeteckning ochgatuadress. 
Ring Birgitta Ossmer 073-650 64 76 ellerEposta ossmer.birgitta@gmail.com
 • 2015-04-28
Våran Grönområdesansvarig Ulf Blixt kontrollerar våra allmänningar och  grönområden i Torsby Samfällighet. Har ni synpunkter eller klagomål kontakta honom:
   gronomraden@torsbysamfall.org
 • 2015-04-28
Torsby Samfällighet har beslutat att sätta samman en arbetsgrupp för upprustning av vårat samfällighetshus Sjöstugan.Gruppen kommer att bestå av 3 personer från styrelsen och vi söker 
ytterligare 3 frivilliga från samfälligheten. Vi behöver hjälp med grävkompetens, VVS kompetens, snickarkompetens, målerkompetens och elkompetens.
itansvarig@torsbysamfall.org
 • 2015-04-18
Utskick kontroll E-postadresser.
De som inte fått utskicket till sin E-postadress vänligen skicka med er E-post
Fastighetsnr:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnummer:
Ort:
Tel:
 • 2002-10-10 Nya vägnamn i Torsby
 • 2003-03-23 Förrättningen har överklagats
 • 2003-01-15 Vill du ha bredband?
 • 2003-03-11 Torsby
  Samfällighetsförening förlorade i fastighetsdomstolen
 • 2003-04-19 Protokoll från årsmötet 2003 finns ny att läsa på hemsidan.
 • 2003-04-28 Hastighetsbegränsning 30 km/tim. på vägar inom Torsby Samfällighetsförening.
 • 2003-06-17 Midsommarfirandet inställt!
 • 2003-07-11 Nu fungerar ADSL
  Ni som har beställt och fått ADSL
  via Xpress ska nu kunna komma åt Internet. Undertecknad (webmaster) har i alla
  fall fått det att fungera
 • 2003-09-10 Trampolinen
  I slutet av sommaren fick vi ta bort trampolinen. Fästena i berget och ställning var i sådant skick att det fanns en överhängande risk för att någon skulle skada sig. Reparation pågår nu och till
  nästa sommar ska det vara säkert igen att använda vår populära trampolin.
 • 2003-10-13 Överklagat till hovrätten
  Fastighetsdomstolens beslut avseende lantmäteriförrättningen har överklagats till Svea hovrätt.
  Vilket antagligen innebär att fördelningen av samfällighetsföreningens kostnader även nästa år kommer att bygga på den gamla principen med fastighetstaxeringen
  som grund. Handläggningstiden är lång i hovrätten.
 • 2003-12-10 Motioner till årsmötet

  Nu är det dags att börja tänka på motioner till årsmötet 2004.
  De ska vara styrelsen tillhanda senast sista januari. Skicka gärna in dem med e-post på adressen

  styrelsen@torsbysamfall.org
 • 2004-01-13 Årsmötet 2004

  - OBS - OBS - DATUM
  Årsmötet kommer att hållas den 6 mars i Värmdö Bygdegård, Hemmesta

 • 2004-01-15 ADSL Leverantör i konkurs

  Läs mer på XPRESS hemsida www.xpress.nu

 • 2004-01-25 Vatten och avlopp i Torsby

  Den 5 februari träffar styrelsen representanter för Värmdö kommun för att
  diskutera kommunens planer vad gäller vatten och avlopp för Torsby området. Har
  du frågor som du tycker att styrelsen ska ta upp vid detta möte skicka då ett
  mail till styrelsen@torsbysamfall.org

 • 2004-02-14 Mera information om ADSL

  Det ser ut som ett annat företag kommer att ta över som ny leverantör av ADSL
  i Torsby. Företaget heter Hemmanät. Du kan läsa mera om detta på deras hemsida
  www.hemmanet.se Där står bland
  annat att alla Xpress kunder kommer att få ett brev med ett erbjudande att byta
  till Hemmanät. Tydligen krävs det minst att 50 kunder/station väljer att byta
  för att man ska ta över.
  Det finns en till nyttig sida, ett forum för er som
  har ADSL från XPRESS, som kan vara bra att känna till. www.xpressadsl.info

 • 2004-01-25 Byte av trasiga lampor

  Styrelsen vill informera om vad som gäller för byte av trasiga lampor i
  gatubelysningen. Enligt det avtal som föreningen har med Vattenfall sker
  kontroll och byte av trasiga lampor fyra gånger per år. Under januari kommer en
  sådan översyn att ske.

 • 2004-04-27 Arbetsdag anordnas av Torsby Båtägareförening

  Den 16 maj mellan kl.11-14 anordnar Torsby Båtägareförening arbetsdag.
  Välkomna!

 • 2004-02-28 Årsmöte i Torsby Båtägareförening

  Årsmöte i Torsby Båtägareförening hålls kl 11.00, den 17 april i Sjöstugan.

 • 2004-02-28 Protokoll från årsmötet

  Nu finns mötetsprotokollet från årsmötet på vår hemsida. Klicka här

 • 2004-02-28 Vårstädning

  Årets vårstädning äger rum den 8 maj kl 11-14. Välkomna

 • 2004-07-08 Vass borttagning vid Sjöbadet

  Vass har nu tagit bort vid Sjöbadet. Visst arbete återstår med att städa och
  återställa stranden. Detta kommer att göras idag torsdag

 • 2004-09-19 Tunga transporter

  Det byggs mycket i vårt område och i samband med detta sker det ofta tunga
  transporter. Våra vägar tål inte alltid detta, speciellt känsligt är det på
  våren och hösten. Styrelsen vill därför påminna om att det är fastighetsägaren
  som är ansvarig för att återställa eventuella uppkomna skador. Vi ser gärna att
  ni kontaktar vägansvarig eller någon annan i styrelsen innan, så vi kan
  diskutera lämpliga lösningar för att minimera risken för att det uppstår
  allvarliga skador på våra vägar. Styrelsen

 • 2004-12-28 Samråd - Detaljplanering Torsby

  Planenheten på Värmdö kommun har nu skickat ut detaljplanen för samråd till
  fastighetssägarna i Torsby. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen senast
  den 31 januari. Hela programmet finns på www.varmdo.se

 • 2004-11-30 VA-utbyggnaden i Torsby

  Kommunstyrelsens tekniska utskott tog den 8 november beslutet att programmet
  för Kolvik & Torsby får skickas ut på samråd. Utskicket kommer att göras
  vecka 50. Samrådstiden är satt till den sista januari 2005.

 • 2004-12-28 Motioner till årsmötet

  Nu är det dags att börja tänka på motioner till årsmötet 2005.
  De ska
  vara styrelsen tillhanda senast sista januari. Skicka gärna in dem med e-post på
  adressen

  styrelsen@torsbysamfall.org
 • 2004-12-28 Årsmötet 2005

  Årsmötet kommer att hållas söndagen den 13 mars i Värmdö Bygdegård, Hemmesta

 • 2004-02-27 Kommunrepresentanter besöker årsmötet

  På kommande årsmöte kommer representanter från Värmdö kommun att deltaga. Man
  kommer då att redovisa planerna för den kommande VA-utbyggnaden.

 • 2005-02-27 Valberedningen söker personer till föreningen

  Vill du eller känner du någon som vill engagera sig inom Torsby
  Samfällighetsförening. Hör då gärna av dej till valberedningen via mail eller
  via telefon (se styrelsesidan).

  valberedning@torsbysamfall.org
 • 2004-12-28 Motioner till årsmötet

  Nu är det dags att börja tänka på motioner till årsmötet 2005.
  De ska
  vara styrelsen tillhanda senast sista januari. Skicka gärna in dem med e-post på
  adressen

  styrelsen@torsbysamfall.org
 • 2004-12-28 Årsmötet 2005

  Årsmötet kommer att hållas söndagen den 13 mars i Värmdö Bygdegård, Hemmesta

 • 2004-02-27 Kommunrepresentanter besöker årsmötet

  På kommande årsmöte kommer representanter från Värmdö kommun att deltaga. Man
  kommer då att redovisa planerna för den kommande VA-utbyggnaden.

 • 2005-03-02 Handlingar till årsmötet

  Nu kan du hitta handlingarna till årsmötet under fliken årsmöte

 • 2005-04-06 Vårens städdag 14 maj

  Våren städdag blir den 14 maj

 • 2005-04-06 Protokoll från årsmötet 2005

  Nu finns protokoll från årsmötet under fliken årsmöte

 • 2005-06-06 Midsommarfirande i Torsby

  På anslagstavlor och utdelat i våra brevlådor finns nu programmet för
  Midsommarfirandet i Torsby 2005.
  Några hålltider:
  kl 10.00
  Midsommarstången klädes
  kl 13.00 Festen börjar
  kl 14.00 Midsommarstången
  reses

 • 2005-06-06 Protokoll från båtklubbens årsmöte 2005

  Nu finns protokoll från Torsby båtklubbs årsmöte under fliken Torsby Båtklubb

 • 2005-06-06 Protokoll från årsmötena 2001 och 2002

  Nu finns protokoll från årsmötena 2001 och 2002 under fliken årsmöten


 • 2006-01-04 Motioner till årsmötet

  Nu är det dags att börja tänka på motioner till årsmötet 2006.
  De ska
  vara styrelsen tillhanda senast sista januari. Skicka gärna in dem med e-post på
  adressen

  styrelsen@torsbysamfall.org
 • 2006-01-04 Årsmötet 2006

  Årsmötet kommer att hållas den 18 mars 2006, kl 10 i Värmdö Bygdegård,
  Hemmesta

 • 2006-01-04 Underlag via mail

  Om du önskar underlag inför årsmötet via mail skicka din mailadress till
  styrelsen på adressen

  styrelsen@torsbysamfall.org
 • 2006-01-04 Valberedningen söker personer till föreningen
 • Vill du eller känner du någon som vill engagera sig inom Torsby
  Samfällighetsförening. Hör då gärna av dej till valberedningen via mail eller
  via telefon (se styrelsesidan).

  valberedning@torsbysamfall.org
 • 2006-03-09 Underlag till 
  årsmötet
 • Det utskickade underlaget till årsmötet finns nu för
  nedladdning. Se under fliken årsmöten.
 • 2006-06-06 Styrelsen träffade kommunekologen 
 • Läs mera under fliken Styrelsen informerar

 • 2006-06-20 Detalplanearbetet försenat
 • Kommunen
  har meddelat att man inte kommer att hinna fatta något beslut om
  detaljplanen  för område 1 och 2 i Torsby. Anledningen till detta ska vara
  bristfälliga kartor över området.
  Nu kan detta ske tidigast i
  september.


  • 2006-06-20 Traditionellt midsommar firande
  Som traditionen påbjuder blir det midsommarfirande på
  fotbollsplanen i Torsby. För hållpunkter och program se anslag uppsatta i
  Torsby.

  • 2006-06-27 Vassklippning
  Vassklippning genomfördes måndagen den 26 juni ner vid Torsbybadet.
  Entreprenören har i så stor utsträckning som möjligt samlat upp den klippna
  vassen och lagt upp den bakom badplatsen. Det kan dock komma att flyta i land en
  del vass de närmsta dagarna. Behöver ni kontakta styrelsen angående
  badplatsen ring: Olle (ordf) 070- 370 30 80 eller  Margaretha (kassör) 070-252
  32 86
  • 2006-08-27 Fel telefonnummer
  I årets Torsbybladet  har tyvärr  numret till  Båtföreningens  hamnkapten
  angivits felaktigt. Det rätta numret till Robert Veiksaar ska vara   
  070-335 1417..
  • 2006-08-27 Cykelstölder
  Natten till onsdagen den 9 augusti skedde ett antal cykelstölder i vårt
  område, bland annat på Soläng. Upphittade cyklar kan överlämnas till
  Grannsamverkan (se egen flik ) mot brott eller styrelsen.
  Händelsen är polisanmäld.
  • 2006 -08-27
   VA-utbyggnaden

  till styrelsen@torsbysamfall.org
  • 2006-09-18 Båtupptagning och arbetsdag
  Lördagen den 23 september och söndagen den 1 oktober kommer det
  att vara båtupptagning mellan kl. 10.00 och 13.00. Båtföreningen kommer att
  tillhandahålla trailer för upptagning av de båtar som ligger brevid Sjöstugan,
  till en kostnad av 100 kr. per båt.
  Den 1 oktober kommer det även att vara en
  arbetsdag, då vi bl a ska ta vara på den gamla bryggan som ligger inne i
  viken.
  Vi bjuder på korv och läsk.
  För frågor, ring Robert Veiksaar på
  telefon:
  070-335 14 17.
  • 2006-12-13 Avstängd
   väg
  Mellan torsdagen den 14 dec  och söndagen
  den 17 december kommer Solängsvägen att tillfälligt vara avstängd mellan
  Vinkelvägen och Värmdövägen pga byggnation. Trafikkanter ombedes att använda
  Vinkelvägen eller Torsby Sjöväg för att komma till och från
  Värmdövägen.
  • 2006-12-13 Årsmöte 2007
  Årsmöte i Torsby Samfällighetsföreningen hålls den 10 mars 2007
  i Bygdegården. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den sista januari
  2007. Skicka gärna motionen med e-post.
  • 2006-11-14 Information från styrelsen i november
  Styrelsen informerar från styrelsemötet
  den 23 okt. och från träffen med kommunen den 26 okt  samt om en promemoria från
  kommunen  om Hemmesta Träsk . Läs under fliken styrelsen
  informerar


  • 2006-11-14 Referat från styrelsemötet  21
   augusti
  Läs under fliken styrelsen informerar
  • 2006-11-08 Rätt bild på styrelsen
  Nu finns en uppdaterad bild på styrelsen. Se
  under fliken styrelsen
  • 2007-01-25 Årsmöte i båtklubben
    Årsmöte i Torsby Båtägarklubb hålls den 10 april
  i Sjöstugan kl 11.00. 
  • 2007-02-25 Årsmöte
   2007
  Årsmötet 2007 hålls den 10 mars i   Värmdö
  Bygdegård Hemmesta. Du hittar kallelse m.m. under fliken årsmöten
  .
  • 2007-04-01 Påminnelse  om städdag 12
   maj
  Styrelsen påminner om städdagen nu på lördag den
  12 maj kl 10.00. Samling vid  Sjövägsbadet, Torsbybadet eller fotbollsplanen.
  Föreningen bjuder på dricka och korv på fotbollsplanen  kl 12.30. Välkomna
  !!
  • 2007-04-01 Inställt Valborgsmässofirande
  Båtklubben har meddelat att man ställer in årets
  Valborgsmässofirande. Intresset att hjälpa till med förberedelserna från boende
  i Torsby var för lågt. Detta innebär även att det inte går att  lämna något ris
  eller dylikt vid Sjövägsbadet
  • 2007-04-01 Protokoll från årsmöte 2007
  Protokoll från årsmötet 2007 finns nu under fliken
  årsmöten


  • 2007-07-11 Info om
   VA-utbyggnadsläget
  Vid Samhällstekniska nämndens
  möte den 12 juni fattades inget beslut om detaljplanerna för områdena T1 och T2.
  Ärendet återremiterades till Samhällstekniska kontoret för att förtydliga
  bestämmelserna om tomtstorlek och byggrättsytor och att ärendet ska tas upp för
  beslut vid samhällstekniska nämndens sammanträde i augusti 2007.  Om beslut
  fattas i augusti kommer  detaljplanerna att skickas ut på samråd till samtliga
  berörda (fastighetsägare m.m.). Ett slutgiltigt beslut om detaljplanera beräknas
  feb-mars 2008. Därefter kan VA-utbyggnaden påbörjas.
  • 2007-07-11 Medlemsavgift till föreningen 
  Styrelsen får många frågor rörande medlemsavgiften
  storlek. Det kan röra sig om nedsättning pga att en tomtägare vill ändra sin
  utfart till Värmdövägen eller att man har ändrat sin bokförningsadress.
  Styrelsen vill därför informera hur och vem som beslutar om medlemsavgiften. Se
  under fliken styrelsen informerar.

  • 2007-07-11 Årsmötets protokoll båtklubben
  Under fliken båtklubben finns nu
  årsmötesprotokollet för 2007 samt datum för hösten båtupptagning samt arbetsdag
  under kalendarium.
   

  • 2007-09-09 Uppdaterat info Om
   VA-utbyggnaden
  Det hölls inget möte i
  Samhällstekniska nämnden i augusti pga budgetarbetet i kommunen. Nästa möte
  hålls den 12 september. I övrigt se nedan.

  • 2007-09-14 VIKTIGT - Detaljplanen
   för Torsby T1 och T2 ut  för samråd
  Samhällstekniska nämnden beslutade vid mötet den 12 september
  att skicka detaljplanerna för Torsby T1 och T2 för samråd. Handlingar beräknas
  sändas ut till berörd fastighetsägare  inom två veckor.  Samrådstiden blir minst
  3 veckor.  Styrelsen  uppmanar alla att ta del av planerna och  lämna eventuella
  synpunkter
  • 2007-10-06 - Detaljplan utskickad
  Detaljplanerna för Torsby T1 och T2 utskickade för samråd.
  Yttrande ska inkomma till kommunen senast den  2007-11-05. Styrelsen kommer att
  skicka in ett yttrande per område.
  • 2007-10-07 Detaljplan  info
  Detaljplaner för T1 och T2 ser ut att enbart ha skickats ut
  till fastighetsägare i T1 och T2. Övriga  kan hämta planerna på kommunens
  hemsida via länk nedan. Bättre kartor än de utskicka lär även finnas där.   Länk till Värmdö kommun
  Den 25 oktober
  ( kl 17 - 19 ) har kommunen inbjudit till öppet hus/mingel . Styrelsen kommer
  att vara representerad vid detta tillfälle.Styrelsen planerar inte något
  extra medlemsmöte utan uppmanar alla att ta del av detaljplan. Synpunkter lämnas
  i första hand till kommunen. Delge gärna  även styrelsen.Till styrelsen
  har inkommit ett stort antal synpunkter. Dessa visar på olika och i bland
  motsägande uppfattningar inom föreningen. Därför  gör styrelsen bedömingen att
  det inte är realistiskt att driva en gemensam linje inom samfälligheten.
  Styrelsen kommer att på hemsidan presentera de ståndpunkter som  kommer att
  delges kommunen och utarbeta ett sammanvägt svar utifrån föreningens bästa,
  avseende T1 och T2. Vi kommer att publicera förslag till svar i god tid så att
  medlemmarna kan lämna synpunkter på detta till styrelsen. 
  • 2007-10-15 Öppethus/mingel
  Observera att öppethus/mingel hos kommunen sker vid två
  tillfällen, den 24 oktober för T1 och den 25 okt. för T2.
  • 2007-10-31 Styrelsen synpunkter på
   detaljplanerna
  Läs styrelsens utkast till synpunkter på
  detaljplanerna för Torsby T1 och T1. Synpunkter tas gärna emot av styrelsen fram
  till och med söndag kl 12.00, 4 nov. och då helst via mail
  .
  Dokumentet hittar du under fliken Styrelsen
  informerar
  • 2007-11-05 Styrelsen synpunkter på
   detaljplanerna
  Styrelsen har nu skickat in sina
  synpunkter till kommunen avseende detaljplanerna för Torsby T1 och T2.
  Styrelsen vill samtidigt tacka alla föreningens medlemmar  för
  framförda kommentarer och synpunkter.
  Styrelsen svar  hittar du under fliken Styrelsen
  informerar.
  • 2008-01-05 Information från
   styrelsen
  Årsmötet 2008 hålls den 15 mars och motioner
  ska vara styrelsen tillhanda senast den sista januari och då helst via e-post.
  Valberedning söker personer som är intresserade att ingå i styrelsen.
  Intresserade tar kontakt med valberedningen (adress se styrelsefliken).
  Inget nytt finns att rapportera avseende VA-utbyggnaden. Styrelsen
  kommer att kontakta kommunen igen efter årskiftet. Styrelsen önskar alla
  god forsättning .
  • 2008-04-04 Årsmötesprotokoll
  Protokollet från årsmötet  2008 finns under fliken
  årsmöten.
  • 2008-03-01 Inbrott på Skogvägen
  Tyvärr har det varit inbrott i en fastighet på Skogvägen.
  Inbrotten skede under dagtid. Föreningens medlemmar uppmanas att var
  uppmärksamma på främmande personer eller bilar i området. 
  • 2008-03-01 Årsmötet
  Handlingarna till årsmötet den 15 mars, 2008 finns under fliken
  årsmöten
  • 2008-01-20 Muddringsärendet
  Högsta Domstolen har avgjort ärendet avseende muddring vid
  Sjöviksbadet till nackdel för Torsby Samfälllighetsförening.

  Muddringsarbeten kan nu inledas. 
  • 2008-01-05 Lekplats och basketplan
  Den nya lekställningen och basketplan är nu på plats uppe vid
  fotbollsplanen.
  • 2008-06-15 Midsommarfirande
  Midsommarfirande sker traditionsenligt på fotbollsplanen. Se
  uppsatta plackat för tider och hållpunkter. 
  • 2008-09-07 Städdagar
  Samfällighetsföreningen och båtklubben  har gemensam
  höststäddag den 27 september. Mera info kommer inom kort.
  • 2008-08-23 Detaljplanearbetet
   försenat
  Kommunen har meddelat att man är försenad och
  att den planerade utställningen i september av detaljplanerna inte blir av.
  Styrelsen har därför beslutat att skjuta upp det i september inplanerade extra
  föreningsmötet i avvaktan på kommunen arbete.
  • 2008-06-15 Samrådredogörelser
   detaljplan
  Se under fliken styrelsen informerar där
  samrådsredogörelserna för T1 och T2 finns publicerade.
  • 2008-09-21 OBS Båtupptagning
  Ändrade tider får båtupptagning. Båtupptagning sker enbart den
  19 okt. mellan 10 - 12 och då efter föranmälan till båtklubbens ordförande
  Christer Lindberg.
  • 2008-09-21 OBS  Ingen höststäddag
  Styrelsen har beslutat att ställa in städdagen den 27 september
  • 2008-09-07 Båtupptagning
  Båtupptagning sker den 11 och 19 oktober kl 10.
  • 2008-10-16 Detaljplanen

  Styrelsen har, efter moget övervägande, beslutat att inte hålla
  något extra föreningsmöte. Anledningen till detta är att i den demokratiska
  ordningen så har styrelsen inte mer att säga till om mot kommunen än den
  enskilda medlemmen. Synpunkter på detaljplanen, överklaganden, kan alltid den
  enskilda medlemmen göra, även om årsmötet skulle rösta mot.

  Kommunen kommer i samband med
  utställningen att ha två tillfällen när det kommer att finnas möjlighet att
  ställa frågor om planförslagen på Kommuntorget. Representanter från kommunens
  planenhet och VA-enhet kommer då att finnas på plats. Detta sker tisdagen den 28
  oktober och torsdagen den 6 november mellan klockan 18.00 och 20.00. Styrelsen
  kommer att vara representerade vid dessa tillfällen.

  Information om
  detta kommer med planhandlingarna till alla berörda
  sakägare.

  Utställningen för
  T1 och T2 pågår under tiden 2008-10-21 t.o.m.2008-11-12.

  • 2008-09-26 Utställning detaljplan

  Kommunen har meddelat styrelsen att man nu beslutat om att
  ställa ut detaljplanen. Detta planeras ske mellan den 20 oktober och 11
  november. 

  • 2008-09-21 OBS Båtupptagning
  Ändrade tider får båtupptagning. Båtupptagning sker enbart den
  19 okt. mellan 10 - 12 och då efter föranmälan till båtklubbens ordförande
  Christer Lindberg.
  • 2008-11-09 Styrelsen yttrande och
   kommentar

  Under fliken styrelsen informerar hittar ni styrelsens yttrande
  samt kommentarer. Eventuella synpunkter måste komma styrelsen tillhand senast kl
  18.00 10 november.

  • 2008-11-08 Styrelsen yttrande om
   detaljplanen

  Styrelsen kommer via hemsidan och via de e-post adresser
  som inkommit till styrelsen att redovisa vilka synpunkter som kommer att skickas
  in till kommunen angående detaljplanera. Detta kommer
  att göras senast i morgon söndag. Medlemmar som har synpunkter på detta måste
  senast före 18.00 på måndag den 10 november inkomma med dessa via e-post till
  styrelsen. Styrelsen träffas sedan på måndag kväll för att färdigställa
  handlingen som ska skickas in till kommunen senast dem 11 november.

  • 2009-03-02 Underlag årsmötet

  Underlag till årsmötet finns nu under fliken Årsmöten.

  • 2009-01-23 Årsmötet

  Föreningens årsmöte hålls den 14 mars, 2009 i Värmdö Hembygdsgård i Hemmesta.
  Motioner ska vara styrelsen till handa senast den sista januari och då helst via
  mail. Handlingar till årsmötet kommer att sändas ut till medlemmarna 14 dagar
  före mötet.

  • 2008-12-21 Motioner

  Styrelsen påminner om att motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
  senast den sista januari 2009.  Datum för årsmötet är preliminärt satt till den
  14 mars.

  God Jul och Gott Nytt År

  Styrelsen 

  • 2008-11-11 Styrelsens svar till
   kommun

  Under fliken styrelsen informerar hittar ni styrelsens yttrande samt
  kommentarer som idag sänts in till kommunen.

  • 2009-03-29 Protokoll från årsmötet

  Protokoll från årsmötet 2009 finns nu under fliken Årsmöten.

  • 2009-06-28 Detaljplanera antagna av
   kommunfullmäktige

  Den 17 juni antog kommunalfullmäktige detaljplanerna för T1 och
  T2. Beslutet är utskickat till berörda fastighetsägare. Beslutet finns även på
  kommunens hemsida. Överklagande ska vara kommunen tillhanda senast den 21 juli,
  2009

  • 2008-08-25 Rastning av hundar

  Styrelsen har tagit emot ett antal klagomål från medlemmar om
  att rastningen av hundar inte sköts på ett bra sätt inom området. För allas
  trevnad är det viktigt att hundägare städar efter sig och inte rastar hundar på
  t.ex. våra badplatser eller på grannens tomt.

  • 2009-08-25 Dikesslagning och
   vassröjning

  Tyvärr blev dikeslagning och vassröjning avsevärt försenade i
  år. Detta pga. av båda entreprenörerna råkade ut för maskin-havererier. 

  • Båt upptagning 10okt.

  Båtupptagning kommer att ske på lördag den 10 oktober  med start
  kl 09.00 meddelar Torsby Båtklubb. Föranmälan krävs till  Hamnkapten Rolf
  Lindström 073 - 101 41 81 

  • 2009-08-25 Detaljplanerna överklagade

  Planerna för T1 och T2 är överklagade till länsstyrelsen som
  först prövar om den överklagade har rätt att klaga, samt förfarandefrågor och
  sakfrågor. Därefter fastställs eller upphävs hela antagande-beslutet.
  Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen inom tre veckor efter det
  att beslutet kommit klagande till del.

  Kommunen uppskattar hanteringen hos länsstyrelsen till 3- 6
  månader och hos regeringen minst 6 -8 månader. 

  • 2009-12-21 Snökaos

  Som alla har märkt har snöat mycket de senaste dagarna. Och vi kan konstatera
  att det inte fungerat så bra med snöröjningen som styrelsen förutsatt sig. Vi
  har till detta år byt entreprenör och då kan det trots förberedelser bli en viss
  igångsättnings tid innan allt flyter perfekt. Styrelsen är inte nöjd på det sätt
  som snöröjningen skett de senaste dagarna och kommer omgående att ta upp detta
  med entreprenören.

  Under morgontimmarna (natten till måndag) kommer en större maskin att att
  användas för att ta bort snö på vissa vägsträckor där man inte kunde snörröja
  under söndagen. Under måndagen kommer även denna maskin att snöröjning i hela
  området för att säkerställa att hela vägen är plogad.

  Styrelsen

  • 2010-01-06 Snöröjningen

  Styrelsen har träffat ansvarig entreprenör för snörröjningen och
  diskuterat vad som hänt och vilka återgärder som ska vidtas för att i största
  mån undvika att det kaosliknande situation som inträffade innan julhelgen
  återupprepas.

  Bland annat har följande nya direktiv getts till
  entreprenören:

  - prio. 1 att snöröja de "större" genomfarts/uppsamlingsvägarna
  t.ex. Torsbyvägen, Sjövägen, Solängsvägen.

  - prio 2 övriga vägar, mötesplatser och vändplatser samt bredda
  prio 1 väggarna.

  - entreprenören ska om möjlig undvika att ploga upp vallar vid
  infarter och brevlådor.

  - Entreprenören ska inte åta sig plogning åt privat personer
  inom området utan enbart ploga på föreningens mark.     

  Vad gäller den sista punkten så har styrelsen beslutat att
  entreprenören inte ska åta sig plogning av privat mark inom samfällighetens
  område. Detta får i stället bokas upp med andra utförare t.ex. Siggesta
  Trädgårdsservice. Detta för att inte försena snöröjningen på förenings vägar och
  undvika att kostnaden för detta läggs på föreningen. Dessutom torde det bli
  snabbare utfört. Styrelsen har diskuterat andra lösningar men funnit dem allt
  för omfattande administrativt varför ovanstående lösning valts.

  Styrelsen 

  • 2010-01-06 Detaljplaner

  Styrelsen har varit i kontakt med länsstyrelsen i Stockholm och
  enligt uppgift därifrån så har detaljplanen för Torsby T1 överklagats till högre
  instans. Detaljplanen för Torsby T2 har däremot inte överklagats och kommer
  därför att vinna lagakraft. 

  Styrelsen följer utveckling.

  • 2010-01-06 Motioner till årsmötet

  Styrelsen påminner om att motioner till årsmötet ska
  inkomma till styrelsen senast den sista januari. helst via e-post.  

  • ommunen på årsmötet

  Representanter för kommunen deltar på årsmötet för att
  informera och svara på frågor om VA-utbyggnaden.

  • 2010-02-08 Årsmötet hålls den 20 mars

  OBS årsmötet hålls den 20 mars OBS

  • 2010-01-27 Snöoväder

  Snöröjning påbörjas i natt kl 02.00 för att göra vägarna farbara
  till i morgon bitti (torsdag). Problem kan ändå uppstå pga starkt vind. Kör
  försiktigt

  • 2010-01-27 Årsmötet

  Årsmötet hålls i år lördagen den 27
  mars 20 mars och denna gång på Siggesta gård. 

  • 2010-01-28 Båda detaljplanerna
   överklagade

  Båda detaljplanerna är överklagade till högre instans.

  • 2010-03-07 Kallelse och övriga
   handlingar

  Kallelse och övriga handlingar till årsmötet den 20 mars finns
  under fliken årsmöten. Årsmötet hålls detta år på Logen på Siggesta gård.

  • 2010-04-10 Protokoll från årsmötet
   2010

  Nu finns det protokollet från årsmötet under fliken
  årsmöten.

  • 2010-04-10 Kommunens bildspel

  Nu finns det bildspelet som representanten  från kommunen visade
  i samband med årsmötet 2010under fliken årsmöten.

  • 2010-05-29 Röjning av ledningsgator

  Vattenfall röjer sedan en tid sly under ledningsgatorna i vårt
  område. Styrelsen vill påpeka att det är fastighetsägarens skyldighet att ta
  bort det sly som fällts av Vattenfall. Vi har uppmärksammat att flera
  fastighetsägare släng den fällda slyn på förenings mark, i vissa fall  längs
  vägdikena. Detta kommer att försvåra dikesslagningen som ska göras i början på
  sommaren. För allas trevad uppmanas alla att ta hand om sin sly.

  Styrelsen vill samtidigt uppmuntra alla att ta bort sly
  som växer i vägområdet utan för den egna tomten. Någon som alla tjänar på.
          

  • 2010-05-29 Midsommarfirande

  Traditionellt midsommarfirande kommer att genomföras vid
  fotbollsplanen. Intresserade som vill delta i förberedelserna kan kontakta Inger
  Westman.

  • 2010-12-25 Motioner till årsmötet

  Årsmötet hålls den 12 mars, 2011 i Värmdö Bygdegård.
  Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den sista januari,
  helst via e-post.   

  God Jul och Gott Nytt år

  • 010-12-10 Detaljplaner fastställda

  Detaljplanerna för T1 och T2 har nu vunnit laga kraft.
  Överklagandena har avslagits.  Det innebär att den i planerna reglerade
  tvåårsregeln dvs innan man får bygglov nu börjar räkna ner.

  Vi återkommer med mera information så fort vi vet mera. 

  • 2010-11-08 VA och cykelväg

  Kommunen har beslutat att inte påbörja VA-utbyggnaden innan
  detaljplanerna blir beslutade. Planeringen pågår dock för fullt. Beslut från
  regeringskansliet om detaljplanerna väntas tidigast omkring årskiftet.

  Possitivt är dock att kommunen beslutat att dra en cykelväg från
  Hemmesta vägskäl fram till avfarten till Kalvandövägen. Den första delen fram
  till Lindeborg hoppas man kunna påbörja redan i november. Resten tas nästa år.
  Förhandlingar med markägarna (inkl föreningen) pågår. Från Lindeborgs kommer
  vatten och avlopp att förläggas under cykelbanan.