Gå till innehåll

Att skriva en motion

Som medlem i Torsby Samfällighetsförening har du rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman vilka kallas för motion. En i stadgeenlig tid inlämnad motion ska alltid behandlas på årsstämman.

Det är en formell skillnad mellan förslag och motion. 
När som helst under året kan du, brevledes eller per e-post, till styrelsen skicka in förslag och synpunkter. 

Vill du att ditt förslag ska behandlas på  årsstämman ska du däremot skriva en motion.

Så här skriver du en motion

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv ordet "motion" i rubriken,

Skriv vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör.

Motionens viktigaste del - ditt yrkande - ska helst formuleras i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser.

Skriv under dokumentet med ditt namn.

Lägg motionen i styrelsens brevlåda i god tid före stämman. Våra stadgar säger; 

§ 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

 

Mall för motion

Det finns inga blankettekniska krav på motionens utformning. Du kan skriva den för hand.

En enkel mall kan se ut så här:

 

Till

Torsby Samfällighetsförening, Värmdö

 

Motion till årsmötet XXXX

Kortfattad beskrivning av ämnet

Jag föreslår att (ditt förslag skriver du här)

Värmdö 20xx-xx-xx 

Förnamn Efternamn
Adress
Underskrift

Ange här ev bilagor (skisser, foton mm)

 

 

Motionsexempel

Till
Torsby Samfällighetsförening

Motion till årsstämman 20XX angående farthinder. 

Då vi i vårt område har många barn, samt många som går längs vägarna med sina husdjur, ser vi ett problem i att vissa bilar kör alldeles för snabbt i området.

Jag föreslår: 

Att farthinder sätts upp på Torsby Månväg 14 för att förhindra för hög hastighet i området.

Värmdö ÅÅÅÅ-MM-XDD

Lisa Jupiter
Torsby Månväg 20

Signatur Lisa Jupiter 

Bilaga: karta.jpg