Gå till innehåll
Torsby Samfällighetsförenin Läs mer
Torsby Samfällighetsförenin Läs mer
Torsby Samfällighetsförening Läs mer

 

Torsby samfällighetsförening

Välkommen till Torsby Samfällighetsförenings hemsida. Samfälligheten ligger i Torsby på Värmdö strax norr om Hemmesta. Totalt ingår cirka 370 fastigheter, både permanent- och fritidsboende.

Här på vår hemsida kan du få information om samfälligheten, dess stadgar, vem som sitter i styrelsen, läsa årsmötens protokoll m.m. Du kan även se vilka gemensamma aktiviteter som är planerade och vad som är senaste nytt. Under "historik" kan du ta del av en återblick över området Torsbys historia.

Torsby Samfällighetsförening, Box 147, 139 23 Värmdö.

Bankgiro 5743-9036, Swish 123 674 32 64 

Org.nr. 81 40 00-2778

 

För att få din årsfaktura digitalt samt utskick inför årsmöten, skicka din mailadress till:

medlemsansvarig@torsby-varmdo.se 

Felanmälan av vägar och belysning:

Om skador på vägar eller belysning uppstår, vänligen använd följande länk:

https://forms.gle/8rWV7sVsg4SR9zV76

 


 Kallelse till årsmöte 2024

Information hittas under fliken Årsmöten.

 


 

Slitage på vägar och slitageavgift

Föreningens vägar är nästan uteslutande av grus och är dimensionerade för persontrafik i bil. Vi behöver undvika att framföra tunga fordon över 3.5 ton på vägarna i den mån det är möjligt.

Medlem som avser att uppföra ny- till eller ombyggnad för vilket det krävs bygglov och som innebär en tillkommande byggnadsyta på minst 26 kvadratmeter, anses tillfälligt använda vägarna i större omfattning än vad som motsvaras av andelstalet. Därför ska medlemmen, efter att bygglov är beviljat och innan byggnationen påbörjas, betala in en slitageavgift till föreningen till bankgiro 5743-9036. Betalningen märkes med slitageavgift samt fastighetsbeteckningen.

Efter beslut vid årsmötet 2023 är nuvarande avgifter som följer:

0-25.9 kvadratmeter byggnadsyta 0 kr.

26-50.9 kvadratmeter byggnadsyta 5000 kr.

51-149.9 kvadratmeter byggnadsyta 15000 kr.

Över 150 kvadratermeter byggnadsyta 25000 kr.

Vägtrummor

Fastighetsägaren ansvarar för vägtrummor i diket under infart till egen tomt. 

Anläggningsmaskiner

Grävmaskiner, dumpers, borrvagnar mm som går på larvband av metall får inte framföras på Samfällighetens vägar.

De måste framföras på släp till och från sin arbetsplats.

Farthinder

Farthinder måste tas bort inför vintern, då de utgör hinder för snöröjning.

 


Övrig information

  • Styrelsemöten sker en gång i månaden. Samtliga inkommande skrivelser (brevledes eller via email) skrivs in i styrelseprotkollet och gås igenom under styrelsemötet. Detta för att säkerställa att svar har getts eller så förs dialog kring vilken åtgärd som behövs tas för att kunna besvara skrivelsen. Vi ämnar att alla skall få svar, men vissa skrivelser kräver längre diskussioner eller beslut som måste fattas gemensamt av styrelsen.

 

  • Brevlådor och tillhörande ställningar är var fastighets eget ansvar, och inget som vägföreningen hanterar. Gå gärna ihop med era grannar och bygg ut, laga eller fräscha till ställningarna vid behov! Vi är många nyinflyttade, så antal brevlådorna växer också.

 

  • Klargörande kring kommunikationsväg: Årets styrelse och tidigare styrelser har valt att kommunicera via mail och via samfällighetens hemsida. Detta framförallt då alla inte har Snapchat, Instagram, TikTok eller Facebook, och det heller inte är ett krav vi kan ställa på föreningens medlemmar. Styrelseledamöter kan som privatpersoner skriva och svara på frågor som ställs i dessa forum, men detta görs alltså som privatpersoner, och EJ som representanter från styrelsen. Om inte annat har blivit överenskommet av styrelsen. Däremot kommer information om att information finns på hemsidan, läggas upp av styrelseledamöter, på framförallt "Vad händer i Torsby, Värmdö"-gruppen på Facebook.

 

  • Kom ihåg att ni gärna får hyra Sjöstugan!

 

  • Och till sist, vill ni vara med och engagera er och göra förändring i samfälligheten, sök till styrelsen inför nästa period!  


  

Röjning av buskar och grenar

Häckar, buskar och träd planterar vi ju ofta i våra trädgårdar för att inrama tomten och för att få ett trevligt skydd mot insyn. Men utan att man tänker på det, kan häckarna bli för höga och vida, och trädens lövverk för täta och stora, så att den fria sikten och säkerheten för trafiken äventyras. Exempel på större fordon som måste komma fram obehindrat utan risk för skador är räddningstjänst, sopbilar, slamtömmare, snöröjning och skolbuss.

Fastighetsägaren är skyldig att se till att växtligheten på fastigheten följer de riktvärden som anges nedan.

Styrelsen för Torsby samfällighetsförening kontrollerar med jämna mellanrum att riktvärdena följs och har nu konstaterat att det är dags för dig att röja växtligheten på din fastighet.

Fastighetsägaren bör även hålla efter på markremsan mellan fastighetsgränsen och direkt anliggande väg i syfte att hålla fri sikt samt för att främja dikets funktion.

Följande riktvärden för växtlighet gäller på tomter som gränsar till vägar:

Hörntomt. Häck-/stakethöjd max 70 cm + fri sikt 10 m åt båda håll vid hörn

Utfart. Häck-/stakethöjd max 70 cm + fri sikt 2,5 m åt båda håll vid utfart

Tomt mot gata. Grenar som skjuter ut över vägbanan tas bort till 4, 6 meters fri höjd.

Buskar och träd

 

Eldningsveckor

Eftersom vi bor inom ett planlagt område får vi elda trädgårdsavfall i form av kvistar och grenar under tre veckor på våren och tre veckor på hösten. Eldningsveckorna är alltid veckorna 16-18 samt 41-43 varje år.

Det är alltid trevligt om man pratar med sina grannar innan man börjar elda.

Läs mer om vad man ska tänka på när man eldar på värmdös hemsida: Eldning av trädgårdsavfall

 

 

 

Vad händer med Hemmesta träsk?

Angående avloppsbreddningar från kommunala pumpstatinen till Hemmesta träsk så driver styrelsen frågan mot kommunen tillsammans med styrelsen i Kolviks samfällighetsförening. Info finns på www.kolvik.com

Med anledning av många breddningar från kommunens pumpstationer så har kommunen startat ett samarbete med Länstyrelsen där de ska utreda miljöbelastningen till och från Hemmesta träsk och kommer därför att ta prover på inloppet och utloppet samt sjön under sommaren och hösten.

 

 

Storm och omkullfallna träd

 

Träd eller liknande på ledning

Ring till vattenfall: 020-82 00 00, vardagar kl. 8-18.

 

Skador på hus

Ring först ert försäkringsbolag och hör hur ni skall gå tillväga för att åtgärda. Dvs försäkringsbolaget måste rådge hur tex trädet skall tas bort och av vem. Allt för att skadan inte ska förvärras, någon komma till skada och så fastighetsägaren får rätt ersättning enligt sin försäkring. Eventuella regleringar mellan fastighetsägare sköter sedan försäkringsbolagen om.

 

Stormfällen i skog

Spärra av. Ser ni stormfällen i skog eller längs vägar som ser farliga ut, hitta någon sorts band/rep och spärra av. Sedan får vi i samspråk med markägaren rådgöra i lugn och ro hur vi åtgärdar dessa.

 

Träd över vägar

Måste åtgärdas akut såklart. Hör i så fall av er, så får vi lösa det på bästa sätt.